Valberedning inför Oscar Properties årsstämma 2019

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman 2019 har utsetts  

Ledamöterna i Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2018. De största ägarna per detta datum, Parkgate AB, Zimbrine Holding BV, Ernström & C:o AB samt Fjärde AP-fonden, har nominerat ledamöter till valberedning enligt följande.

  • Parkgate AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
  • Zimbrine Holding BV och Ernström & C:o AB har gemensamt utsett Charlotte Hybinette, Senior Investment Manager vid Ernström & C:o AB, till ledamot i valberedningen.
  • Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter vid Fjärde AP-fonden, till ledamot i valberedningen.  
  • Jakob Grinbaum är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman och i linje med Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman kommer att äga rum den 2 maj 2019. Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2019, till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box 5123, SE-102 43 Stockholm.

Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, 070-574 44 41, jakobgrinbaum@gmail.com Stockholm den 6 november 2018 För mer information om Oscar Properties Holding AB (publ), vänligen besök www.oscarproperties.com Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl.08.00 den 6 november 2018. 

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 835 bostäder, varav 963 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer