Valberedning inför Oscar Properties årsstämma 2020

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman 2020 har utsetts

Ledamöterna i Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) valberedning inför årsstämman 2020 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 december 2019. Bland de största ägarna i Bolaget per detta datum, har Bolagets två största ägare Parkgate AB och Fjärde AP-fonden, nominerat ledamöter till valberedning enligt följande.

  • Parkgate AB har utsett Robert Rosenberg, VD Parkgate AB, till ledamot och ordförande i valberedningen.
  • Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter vid Fjärde AP-fonden, till ledamot i valberedningen.  
  • Peter Norman är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman och Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman kommer att äga rum den 12 maj 2020. Aktieägare som har förslag och synpunkter till valberedningen ombeds lämna dessa så snart som möjligt till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box 5123, SE-102 43 Stockholm.

För ytterligare information , kontakta Peter Norman, styrelsens ordförande, 072-720 22 04, peter.e.norman@gmail.com. För mer information om Oscar Properties Holding AB (publ), vänligen besök www.oscarproperties.com.

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl.16.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer