Oscar Properties bokslutskommuniké 2023

Oscar Properties Holding AB (publ.) avger delårsrapport för perioden januari - december 2023

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023
•Nettoomsättningen ökade till 507,2 mkr (513,5).
•Hyresintäkterna uppgick till 405,1 mkr (446,3).
•Driftnettot uppgick till 211,2 mkr (288,5).
•Värdeförändring fastigheter uppgick till -2 241,0 mkr (-301,9).
•Förvaltningsresultatet uppgick till -332,6 mkr (-79,7).
•Periodens resultat uppgick till -2 834,7 mkr (-451,4).
•Resultat per stamaktie uppgick till -19,74 kronor (-3,24).
•Likvida medel uppgick till 42,4 mkr (70,7).
•Soliditeten är negativ (27,1%).

PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2023
•Nettoomsättningen minskade till 98,1 mkr (173,0).
•Hyresintäkterna uppgick till 88,3 mkr (119,4).
•Driftnettot uppgick till 3,5 mkr (84,7).
•Värdeförändring fastigheter uppgick till -1 335,1 mkr (-301,0).
•Förvaltningsresultatet uppgick till 22,8 mkr (76,0).
•Periodens resultat uppgick till -1 389,7 mkr (-400,9).
•Resultat per stamaktie uppgick till -9,68 kronor (-2,87).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023
•Carl Janglin tillträdde som verkställande direktör från den 1 september. Oscar Engelbert kvarstår som ledamot i bolagets styrelse.
•Oscar Properties personalstyrka är neddragen från 33 till 18 personer. Minskningen har skett genom naturliga avgångar.
•Oscar Properties lokalkontor i Växjö är avvecklat och istället hyrs förvaltningspersonal in.
•Oscar Properties har en dialog med långivare för att skjuta upp betalningar av räntor och amorteringar. Syftet är att åstadkomma en ordnad avveckling av skulderna och skapa en hållbar kapitalstruktur.
•Oscar Properties har gjort en nedskrivning av fastighetsbeståndet med 1 908,7 mkr.
•Oscar Properties har gjort en nedskrivning av värdet på företagets skattemässiga underskottsavdrag med 299 mkr. Detta medför att underskottsavdragen inte längre upptas till något värde såsom en uppskjuten skattefordran.
•Oscar Properties har sålt byggverksamheten till en extern part. Försäljningen har gjorts till en förlust om cirka 2 mkr.
•Oscar Properties meddelar den 4 oktober att bolaget ingår avtal med kvalificerad majoritet av innehavare av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer.
•Oscar Properties har den 23 oktober fått meddelande från två långivare att de säger upp lån om sammanlagt 2,2 mdkr till omedelbar betalning med anledning av utebliven räntebetalning. Bolaget har en fortsatt dialog med långivarna.
•Oscar Properties likviditetssituation utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
•Oscar Properties begärs i konkurs av bostadsrättsföreningen Innovationen den 5 januari. Innovationen återkallar sin konkursbegäran den 22 januari efter en överenskommelse.
•Oscar Properties häver den 9 januari avtalet med Peter Eriksson Fastigheter AB (PEFAB) vari det ingår ett låneavtal om 100 mkr. Utredning av tvistigheterna pågår och sammanställs och parterna avvaktar tillsvidare med slutregleringar.
•Oscar Properties långivare slutför pantrealisering av 22 registerfastigheter. Samtliga fastigheter säljs såsom en fastighetstransaktion den 15 januari till Erik Selin Fastigheter AB. Försäljningen medför att fastigheter, men även lån och obetalda räntor, till ett värde om 2,2 mdkr lämnar koncerenen.
•Oscar Properties meddelar den 31 januari att advokatbyrån WSA med advokaten Lars Söderqvist och kollegor anlitats för att upprätta en samlad plan på hur koncernens skulder ska betalas och hur tillgängsvärden ska säkras.
•Oscar Properties meddelar att fastigheter belägna i Sarpsborg (Norge), Skövde, Katrineholm och Västervik har avyttrats i fyra separata transaktioner till ett sammanlagt värde av 192 mkr.
•Oscar Properties meddelar att tvist uppkommit gällande ett avtal med företaget ”DSAM” och att DSAM därvid ansökt om att Oscar Properties ska försättas i konkurs. Oscar Properties har samtidigt via juridiskt ombud begärt att DSAM återbetalar de 13 mkr som de inte har rätt till. DSAM har den 11 mars dragit tillbaka sin konkursansökan.
•Oscar Properties meddelar den 19 februari att VD och ekonomichef avser att lämna sina tjänster. Avsikten var att båda skulle arbeta vidare under uppsägningstiden men den 5 mars lämnar VD Carl Janglin sitt uppdrag.
•Oscar Properties meddelar den 20 februari att skuldavvecklingen fortsätter och att fyra fastigheter i Karlskrona och Värnamo har sålt till ett samlat värde om 150 mkr. I samband med försäljningarna löstes lån till kreditgivare med ungefär motsvarande belopp.
•Oscar Properties meddelar den 22 april att bolagets styrelse låtit upprätta en kontrollbalansräkning som visar att eget kapital är förbrukat. Styrelsen kommer att skicka ut kallelse till en kontrollstämma.
•Oscar Properties meddelar den 25 april att diskussionerna med företrädare för obligationsägare till moderbolagets seniora icke säkerställda obligation på 800 mkr har sagt upp lånet till omedelbar betalning samt att de avser skicka in en konkursbegäran till domstol.
•Oscar Properties meddelar den 25 april att styrelseledamöterna Peter Norman och Markus Dragicevic beslutat att omedelbart avgå ur styrelsen.
•Oscar Properties får den 26 april besked om att obligationsägarnas konkursbegäran har lämnats in till Stockholms tingsrätt.