Oscar Properties Bokslutskommuniké Januari-December 2022 Bolaget uppdaterar finansiella och operativa mål

Pressmeddelande den 22 februari 2023

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

2022 har varit ett utmanande år. Oscar Properties, precis som andra fastighetsbolag, har upplevt utmaningar i och med de högre räntekostnaderna. Även om vi ser signaler om en mer aktiv transaktionsmarknad efter kvartalets utgång gäller det att aktivt arbeta för att anpassa vår affär till ett mer föränderligt marknadsklimat. Vi kan konstatera att vår avsikt att bygga en större fastighetsportfölj med målet att förbättra vårt kreditbetyg och sänka våra räntekostnader har varit svårt att få till i rådande marknad.

Bedömningen är att bolagets intjäning kommer vara fortsatt svag fram till andra halvåret 2024 då den icke säkerställda obligationen beräknas vara fullt amorterad.

I linje med vår strategi att stärka vår balansräkning har vi under kvartalet fortsatt att avyttra fastigheter. Vi har bland annat sålt en mindre portfölj till bokfört värde och därmed frigjort kapital som använts till att sänka vår skuldsättning.

Vidare har vi efter kvartalets slut även avyttrat fastigheter till ett värde av cirka 200 mkr. Därutöver har vi efter kvartalets utgång tecknat Letter of intents om ytterligare försäljningar om cirka 225 mkr. Med dessa försäljningar som ligger i linje med våra bokförda värden och förutsatt att det som är skrivet som avsiktsförklaring går igenom så har vi säkrat amortering om 425 mkr av Valerum obligationen. Därefter återstår 285 mkr att hantera innan sista april vilket vi känner trygghet att vi kommer att klara. Vi har mycket goda förhoppningar att kunna förlänga övriga bankfinansieringar, som förfaller under 2023 vilket vi beskriver under avsnittet Finansiering.

Vi kan även konstatera att vår balansräkning nu är helt fri från projektfastigheter, vilket är helt i linje med den fastställda strategin.

Vår bedömning, som ligger i linje med övriga bedömare, är att räntan kommer att normaliseras först under första halvåret av 2024 och att inflationen kommer att börja mattas av under slutet på året. När och om detta sker kommer vi att ha haft fördel av att våra hyror är indexreglerade, vilket möjliggör att vi kan justera hyrorna i linje med inflationen.

Vi kommer att fortsätta fokusera på förvaltningen och bygga en stark position som fastighetsägare där vi sätter våra hyresgäster i fokus. En positiv utveckling under fjärde kvartalet var att vi lyckats sänka våra förvaltningskostnader. Genom att öka uthyrningen och kontrollera kostnaderna kan vi stärka vår lönsamhet och samtidigt säkerställa hög kvalitet på våra fastigheter. Under 2022 har nettouthyrningen fortsatt att vara positiv och uppgick under perioden till 7,7 mkr. Vi kan konstatera att överskottsgraden ökar, både under det fjärde kvartalet och för hela året. Detta i kombination med en ökad uthyrning borgar för att förvaltningsresultatet löpande kommer att förbättras.

Vi har nu beslutat oss för att inte gå vidare med förvärvet av Phoenix, vilket vi offentliggjorde igår. Givet räntemarknadens utveckling sedan avtalet tecknades hade intjäningen från portföljen gått från 35 miljoner till 20 miljoner, vilket är för lågt. Vår bedömning är även att det underliggande fastighetsvärdet som vi avtalade om vid tidpunkten för avtalet inte är densamma idag så att fullfölja affären är inte rätt väg för bolaget. Bolaget prioriterar i denna marknad att amortera skuld framför tillväxt. Resultateffekten för detta uppgår till 50 miljoner kronor, varav 20 miljoner kvarstår att betala säljaren.

När vi nu blickar framåt känns det bra att kunna konstatera att Oscar Properties successivt kunnat anpassa verksamheten trots rådande marknadsförutsättningar. Under 2023 kommer vi fortsätta att fokusera på förvaltningen och arbeta för att uppfylla den långsiktiga strategin: att vara ett attraktivt fastighetsförvaltningsbolag. Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare, aktieägare och andra i vår närhet som är med oss på denna resa.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till Bokslutskommunikén.

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2022

• Nettoomsättningen ökade till 513,5 mkr (257,0).

• Hyresintäkterna ökade till 446,3 mkr (215,8).

• Driftnettot ökade till 288,5mkr (130,6).

• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till -209,5 mkr (710,8).

• Rörelseresultatet uppgick till -252,1 mkr (505,2)

• Periodens resultat uppgick till -451,4 mkr (364,5).

• Resultat per stamaktie uppgick till -3,24 kronor (4,18).

• Likvida medel uppgick till 70,7 mkr (112,8).

• Soliditeten uppgick till 27,1 procent (31,1).

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2022

• Nettoomsättningen ökade till 173,0 mkr (100,9).

• Hyresintäkterna ökade till 119,4 mkr (80,6).

• Driftnettot ökade till 84,7 mkr (55,6).

• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till -268,8 mkr (383,0).

• Rörelseresultatet uppgick till -339,0 mkr (242,4)

• Periodens resultat uppgick till -400,9 mkr (161,7).

• Resultat per stamaktie uppgick till -2,87 kronor (1,50).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Tingsrätten har meddelat dom i Oscar Properties Gasklockor AB talan mot Stockholms kommun. Tingsrätten ogillar
käromålet och förpliktar Oscar Properties att ersätta Stockholms kommun för dess rättegångskostnader med 2,3 mkr. I
övrigt kommer inte domen att få någon inverkan på Oscar Properties, då bolaget skrev ner tillgången 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Oscar Properties har påbörjat ett skriftligt förfarande där Oscar Properties ber obligationsinnehavarna om tillstånd
att ändra villkoren för Bolagets utestående icke-säkerställda obligation.

• Oscar Properties har ingått avtal om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om
165 miljoner kronor, före avdrag för lämnad skatterabatt. Avyttringen sker i linje med bokförda värden per 31
december 2022 och likviden används för att amortera på skuld.

• Oscar Properties har beslutat att inte fullfölja förvärvet av fem logistik- och industrifastigheter, som tidigare
offentliggjorts den 17 maj 2022.

• Oscar Properties har kallat till extra bolagsstämma för beslut om förändring av antal styrelseledamöter och
styrelsens sammansättning.

• Oscar Properties uppdaterar finansiella och operativa mål i samband med Bokslutskommunikén 2022.

UPPDATERADE FINANSIELLA OCH OPERATIVA MÅL

De uppdaterade målen som antogs av styrelsen den 21 februari 2023 och som reflekterar bolagets nuvarande verksamhet är:

Operativa mål:
•  Överskottsgraden ska vara 75 procent
  
Finansiella mål:
•  Soliditeten ska inte understiga 27,5 procent
•  Belåningsgraden, netto, ska inte överstiga 65 procent

De mål som kvarstår sedan tidigare är:

Operativa mål:
• Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.
•  Ambitionen är att uppnå en WAULT på 5 år.
  
Finansiella mål:
• Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se